Geodetske usluge

Geodezija je znanstvena i tehnička disciplina koja se bavi izmjerom i prikazom Zemljine površine, određivanjem oblika Zemlje i njezina polja sile teže.

Geodezija se bavi načinima prikupljanja podataka, metodama izmjere i instrumentarijem i priborom pomoću kojih obavljamo mjerenja te načinom obrade i prikazivanjem podataka mjerenja. Osnovni zadatak geodezije je izmjera zemljišta u svrhu izrade karata i planova.

Nudimo širok spektar geodetskih usluga. Za više informacija o uslugama kontaktirate nas mailom na info@prehnit.hr ili pozivom na broj +385 1 5513 890.


Izrada geodetskih elaborata

Geodetski elaborati izrađuju se na temelju Pravilnika o geodetskim elaboratima i Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina. Postoji preko 20 vrsta odnosno svrha geodetskih elaborata te je važno napraviti kvalitetnu analizu za svaki slučaj posebno.

Geodetski projekt

Geodetski projekt je dio glavnog projekta koji sadrži skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine, prikaz smještaja građevine u prostoru i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtijeva za građevinu te tehničkih specifikacija.


Legalizacija objekata

Legalizacija objekata je postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, odnosno postupak rješenja o izvedenom stanju kojim se legalizira bespravno izgrađeni objekt.

Evidentiranje objekata

Evidentiranje (upis) objekta je postupak kojim se geodetskim elaboratom evidentira objekt u katastarskom operatu i u zemljišnoj knjizi.


Parcelacija zemljišta

Parcelacija je postupak osnivanja novih katastarskih čestica spajanjem ili diobom postojećih. Može se raditi na građevinskom i poljoprivrednom zemljištu.

Usklađivanje katastra i zemljišne knjige (gruntovnice)

Ako se podaci u gruntovnici i katastru ne podudaraju potrebno je izraditi geodetski elaborat usklađenja kojim se podaci usklađuju.


Inženjerska geodezija

Obuhvaća geodetske radove snimanja terena i izradbe geodetskih podloga koji čine osnovu za početak projektiranja, dopunska mjerenja terena tijekom izrade detaljnijih projekata i same gradnje, iskolčenje građevine, kontrolu dimenzija građevine tijekom gradnje i nakon njezina završetka te nadzor nad pomacima i deformacijama građevine tijekom njezine eksploatacije.

Geodetsko snimanje vodova

Geodetska izmjera izgrađenih vodova obuhvaća izmjeru položajnih lomnih točaka vodova, izmjeru visinskih lomnih točaka vodova, izmjeru križanja novoizgrađenog voda s drugim vodovima u trenutku polaganja kada je križanje vidljivo, izmjeru pripadajućih objekata i prikupljanje podataka o osnovnim tehničkim osobinama voda.


Iskolčenje (građevina)

Iskolčenje objekta je geodetska usluga koja uključuje prijenos dimenzija, položaja točaka i visina objekta definiranih arhitektonskim projektom na terenu.

Iskolčenje međe

Iskolčenje međe je postupak kojim se na terenu određuju granice čestice na temelju podataka u katastru.


Geodetski nadzor

Pod obavljanjem stručnog geodetskog nadzora podrazumijeva se pružanje usluga geodetskog nadzora nad obavljanjem stručnih geodetskih poslova. Drugim riječima kontrola ispravnosti izvođenja radova izvođača, odnosno kontrola usklađenosti izvođenja radova s projektom od strane investitora.

Aerofotogrametrija

Dron u aerofotogrametriji (snimanje iz zraka) koristi se za potrebe izrade digitalnog ortofota, oblaka točaka, digitalnog modela terena, digitalnog modela reljefa, 3D modela objekata i drugih podloga u rasterskom i vektorskom formatu.


3D lasersko skeniranje (LiDAR)

Terestričkim laserskim skeniranjem (TLS) dobiva se mjerljivi 3D model u obliku gustog oblaka točaka gdje je svaka točka određena u prostoru visokom preciznošću u apsolutnom koordinatnom sustavu. TLS ima široku upotrebu u svrhu arhitektonskog projektiranja, arheoloških, geoloških, hidrografskih i geotehničkih istraživanja i projektiranja, primjene u inženjerstvu, rudarstvu te u ostalim projektima koji zahtijevaju točnu 3D vizualizaciju prostora i prostornih objekata.


Svrha izrade geodetskih elaborata:

1. diobe ili spajanja katastarskih čestica
2. provedbe lokacijske dozvole
3. provedbe rješenja o utvrđivanju građevne čestice
4. provedbe građevinske dozvole, odnosno drugog akta na temelju kojega je izgrađena građevina
5. provedbe urbanističkog plana uređenja ili prostornih planova područja posebnih obilježja
6. provedbe prostornog plana uređenja grada, odnosno općine i generalnog urbanističkog plana, kada se određuje zemljište koje je vlasnik dužan prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave
7. određivanja vlasništva zemljišta sukladno posebnim zakonima o poljoprivrednom zemljištu i šumama prema granicama građevinskog područja određenim važećim ili ranije važećim prostornim planom
8. provedbe prostornih planova za neizgrađeno građevinsko zemljište, ako se zemljište nalazi na području na kojem zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje nije propisana obaveza donošenja urbanističkog plana uređenja
9. evidentiranja pomorskog ili vodnog dobra
10. spajanja cijelih katastarskih čestica na kojima je izgrađena postojeća zgrada
11. evidentiranja, brisanja ili promjene podataka o zgradama ili drugim građevinama
12. evidentiranja podataka o zgradama ili drugim građevinama evidentiranih načinom uporabe zemljišta izgrađeno zemljište
13. evidentiranja ili promjene podataka o načinu uporabe katastarskih čestica
14. evidentiranja stvarnog položaja pojedinačnih već evidentiranih katastarskih čestica
15. evidentiranja međa uređenih u posebnome postupku
16. provedbe rješenja o povratu zemljišta donesenog na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine za neizgrađeno građevinsko zemljište
17. provedbe sudskih presuda o utvrđivanju prava vlasništva, za neizgrađeno građevinsko zemljište
18. provedbe u zemljišnoj knjizi
19. izmjere postojećeg stanja radi ispravljanja zemljišne knjige
20. ispravljanja propusta u održavanju katastra
21. ispravljanja podataka katastarskog plana, katastarske izmjere ili tehničke reambulacije
22. ispravljanja nedostataka na katastarskom planu
23. promjene područja i granica katastarskih općina
24. evidentiranja izvedenog stanja ceste.