PhotoRenamer

PhotoRenamer je desktop aplikacija koju smo razvili u suradnji s našim poslovnim partnerima. Aplikacija je razvijena u JavaFX za jednostavno i brzo preimenovanje velikih količina fotografija snimljenih za svaku točku staništa i dostupna je za Windows i Mac operativne sustave u 32-bit i 64-bit verziji.Svakoj točki staništa dodjeljuju se pripadajuće fotografije, a one se potom automatski preimenuju tako da u svome novom nazivu sadrže inicijale istraživača, identifikacijski broj točke kojoj pripadaju te svoj položaj u odnosu na snimljeno stanište (E – East, W – West, N – North, S – South). Izabiru se željene fotografije i postavljaju na mjesta u sredini radnog prozora metodom Drag&Drop. Potrebno je postaviti osnovne parametre i ulazne datoteke s listom odgovarajućih točaka i izabrati potrebne mape za spremanje preimenovanih fotografija.

Rad s aplikacijom vrlo je jednostavan: potrebno je učitati Excel datoteku s popisom točaka i odabrati mapu na računalu gdje se nalaze fotografije koje je potrebno preimenovati. S lijeve strane sučelja aplikacije odabere se točka, a s desne strane fotografije koje su snimljene na toj točki. Metodom Drag&Drop fotografije se postavljaju na predviđena mjesta. U sredinu se postavlja središnja fotografija staništa, s gornje strane fotografija koja obuhvaća gornji dio staništa, s donje strane fotografija koja prikazuje donji dio staništa. Fotografije lijevog i desnog dijela staništa (u odnosu od stajališta istraživača) postavljaju se u kvadrate s lijeve i desne strane, a na Hab se smješta jedna ili više središnjih fotografija staništa. Nakon što su sve fotografije učitane, odabire se opcija Save. Fotografije su tada preimenovane (napomena: imena „starih“ fotografija nisu izbrisana, fotografije su samo kopirane i spremljene pod novim imenom!), a aplikacija automatski prelazi na iduću točku navedenu u Excel datoteci s lijeve strane te se prozori za fotografije prikazuju prazni.

PhotoRenamer se može koristiti i kao katalog za pregled dodijeljenih fotografija pojedinoj točki: ako se u Excel datoteci unutar aplikacije odabere točka za koju su već prethodno učitane pripadajuće fotografije, one će se automatski pojaviti u prozorima u sredini ekrana.